Pensioen verdelen als je gaat scheiden. Voor veel mensen een ingewikkeld onderwerp. In de wet is vastgelegd hoe pensioenrechten worden verdeeld bij een scheiding. Maar jullie zijn vrij om dat anders te doen. Wat zijn de mogelijkheden?

Pensioen verdelen

Scheiden en pensioen

Een scheiding maakt een einde aan het gezamenlijke eigendom van zaken en van rechten. Door een huwelijk of een geregistreerd partnerschap ontstaan gezamenlijke rechten op de pensioenen die beide partners opbouwen. Er zijn twee soorten pensioen te onderscheiden: het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Ouderdoms pensioen verdelen

Met ouderdomspensioen bedoelen we het pensioen dat ingaat op het moment dat de opbouwer ervan de pensioengerechtigde leeftijd heeft. Volgens de wet hebben partijen die gaan scheiden ieder evenveel recht op de totale ouderdomspensioenaanspraken die tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Omdat ieder van partijen evenveel recht heeft, is het een standaard uitgangspunt dat de opgebouwde rechten 50/50 worden verdeeld. Deze verdeling heet ‘pensioenverevening’.

Pensioenverdeling

Het is niet verplicht om de wet te volgen. Wij maken regelmatig mee dat mensen dat ook niet willen. Zij vinden het bijvoorbeeld eerlijker om ieder het eigen opgebouwde pensioen te behouden, en willen geen pensioenverevening.
Naast de keuze om af te zien van pensioen verdelen, is het ook mogelijk om voor een andere verdeling dan 50/50 te kiezen. De afspraak over het al dan niet verevenen van de pensioenaanspraken komt in het convenant. Zolang partijen binnen 2 jaar na de scheiding de pensioenafspraken doorgeven aan de pensioenfondsen, zorgen de pensioenfondsen ervoor dat in de toekomst de pensioenuitkeringen aan beide partijen correct worden uitgevoerd en uitbetaald. Dat doorgeven gaat middels een daartoe bestemd formulier.

Conversie

Pensioen verdelen kan ook op een andere manier: conversie. Pensioenconversie betekent dat direct na de scheiding de ouderdomspensioenen in aparte potjes voor partijen worden gereserveerd. De lijnen met de ex-partner raken hierdoor verbroken. Dit in tegenstelling tot pensioenverevening, waar pas op het moment dat de pensioenuitkeringen plaatsvinden, het deel van de ex-partner wordt berekend en apart wordt uitgekeerd. Doordat bij conversie het ouderdomspensioen direct gesplitst wordt, ontstaat voor iedere partij een ‘eigen’ pot aan ouderdomspensioen. Daaruit zullen de uitkeringen worden ontvangen als de eigenaar van de pot met pensioen gaat.
Bij conversie worden zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen verdeeld.

Pensioen verdelen Wender Mediation

Nabestaanden pensioen verdelen

Met het nabestaandenpensioen bedoelen we het pensioen dat wordt uitbetaald na het overlijden van de opbouwer van het pensioen. Het valt uiteen in twee vormen: het wezenpensioen en het partnerpensioen. Een uitkering van partnerpensioen aan een ex-partner heet bijzonder partnerpensioen. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap creëert een recht op nabestaandenpensioen, en soms geldt dat ook voor samenwonenden.

Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat meestal uit 70% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tot de echtscheiding. Daarbij is het van belang te weten hoe het nabestaandenpensioen is opgebouwd. Als dat op risicobasis is opgebouwd dan vervalt het pensioen bij scheiding.  Als dat op opbouwbasis is opgebouwd blijft de waarde in stand.

Volgens de wet hebben partijen die gaan scheiden ieder recht op het nabestaandenpensioen dat tot scheidingsdatum door de andere partij is opgebouwd. Ook hier geldt dat deze regeling niet verplicht is, en dat partijen dus andere afspraken mogen maken als zij daar allebei achter staan.

Scheiden en pensioen verdelen

De wet schrijft enerzijds duidelijk voor hoe te handelen op het gebied van pensioen verdelen. Dat blijkt in de praktijk niet altijd de gewenste verdeling en er is daarom ook veel vrijheid om hier andere afspraken over te maken. Van belang is dan wel dat deze afspraken correct in het convenant worden vastgelegd zodat de pensioenfondsen de afspraken ook zullen overnemen en zullen uitvoeren.
Meer weten? Neem gerust contact op!

Lees meer

Waarom Wender Mediation?

Een ruzie, een geschil, een conflict, een beëindiging: bij deze kwesties speelt er een tegengesteld belang tussen de ene en de andere partij.