Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

De woning en financiën bij scheiden zijn onderwerpen waar veel stellen zich zorgen over maken. We helpen jullie om met elkaar tot realistische en eerlijke afspraken voor allebei te komen.
Het is belangrijk dat jullie beiden weten waar jullie aan toen zijn en dat er geen zorgen zijn hoe straks maandelijks rond te komen.

De woning en financiën bij scheiden

Wie krijgt wat? Bij een scheiding moeten over alles wat jullie samen hebben opgebouwd afspraken worden gemaakt. Hebben jullie een samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden opgesteld? Deze contracten kunnen regelingen bevatten die maken dat er zaken niet tussen jullie verdeeld hoeven worden, omdat jullie hebben afgesproken dat ze privé zijn. Hiermee wordt bij de scheiding rekening gehouden.

Over alles dat wel van jullie gezamenlijk is, gaan jullie een regeling treffen. We leggen jullie duidelijk uit wat op basis van wet- en regelgeving in jullie situatie zou gelden. Maar er is, als jullie gaan scheiden op basis van mediation, veel vrijheid om afspraken naar jullie eigen voorkeuren te maken. Dat geldt voor afspraken over de kinderen, maar ook over de woning en financiën.

De woning bij scheiden

Als jullie een huurwoning hebben, spreken jullie af wie er in blijft wonen en wie de woning zal verlaten. Ook maken jullie afspraken over de periode waarin er nog geen andere woning voor de vertrekkende partij gevonden is. Jullie onderlinge verbondenheid en soms ook het huurcontract spelen een rol bij het regelen rond de huurwoning bij uit elkaar gaan.

Als jullie een eigen woning hebben, spreken jullie af wat daarmee gaat gebeuren. Er zijn 3 mogelijkheden: één van beiden neemt de woning over, de woning wordt verkocht of de woning blijft onverdeeld. Elk van deze opties heeft voor- en nadelen die wij in de mediation helder maken. Het eventueel overnemen van de woning is aan een aantal voorwaarden verbonden, daarom schakelen we, waar nodig, met een financieel adviseur. Jullie zijn dan optimaal geïnformeerd en baseren de beslissing op reële mogelijkheden.

Meer weten? Duidelijkheid in één gesprek!

De verdeling van bezittingen en schulden bij scheiden

Wat van jullie samen is, wordt tussen jullie beiden verdeeld. Denk aan banksaldi, schulden, de auto, de lijfrente, de inboedel etc. Dat kan door alles 50/50 te verdelen, maar dat hoeft niet. Met wat geven en nemen ontstaat een verdeling waar beiden goed verder mee kunnen en die toch rechtvaardig is. Wij helpen waar nodig en signaleren of de verdeling fiscaal gezien zonder consequenties kan blijven.

De financiële afspraken bij scheiden

Hoe ziet de financiële situatie er straks, na de scheiding, uit? Welk inkomen heeft een ieder dan de te besteden en is dat voldoende? Hebben jullie ondersteuning van elkaar nodig? Zijn er toeslagen van de overheid te verwachten. Met behulp van landelijk vastgestelde normen stellen we vast hoe hoog de bijdrage per maand voor de kinderen en/of partner volgens de algemene maatstaven zou zijn. Vervolgens stellen we vast of dat bedrag aan kinderalimentatie en/of aan partneralimentatie voor jullie wenselijk is om aan te houden. Is het haalbaar? Is het eerlijk? Het is in mediation namelijk volledig toegestaan de normen los te laten en eigen afspraken hierover te maken. Dit kan een veel betere basis voor de toekomst zijn, zonder dat een van tweeën of de kinderen tekort wordt gedaan.

Veel mensen bouwen pensioen op. Meestal hebben beide partijen rechten op het pensioen dat is opgebouwd. Maar net als bij de wijze waarop jullie omgaan met de woning, of bij het bepalen van het bedrag aan alimentatie, zijn jullie in mediation ook vrij om over het pensioen een afwijkende afspraak te maken. De standaardnormen geven aan dat het opgebouwde ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd 50/50 wordt gedeeld, dit heet de standaard pensioenverevening. Maar verevenen mag ook in een andere verhouding, of zelfs achterwege worden gelaten. We bespreken dit met jullie. Ook een alternatief, pensioenconversie, leggen we jullie helder uit. Zodat jullie snappen hoe het zit en een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Tarieven zijn afhankelijk van:

  • Jullie situatie
  • Keuze uurtarief of vast tarief
  • Recht op subsidie?

Benodigde informatie

Welke gegevens zijn nodig voor een scheiding?

Wat klanten zeggen:

Kennis van financiën en het belang van de kinderen onder één dak. Heel fijn.